ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
ავტორიზებული მომხმარებლები - ინოვაციური პროექტი

ავტორიზაცია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ინოვაციური და ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტია. 

ავტორიზაციის ხელშეკრულების გაფორმების გზით სააგენტო ახდენს კანონმდებლობით მისთვის მიკუთვნებული უფლებამოსილების დელეგირებას ავტორიზებულ პირზე, რის შემდეგაც ავტორიზებულ მომხმარებელს შესაძლებლობა ეძლევა სააგენტოს ელექტრონული პროგრამების საშუალებით მოქალაქის სახელით წარადგინოს განცხადება და შესაბამისი დოკუმენტაცია, ასევე გასცეს სააგენტოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ან/და ამონაწერი. 

დღეისათვის სააგენტოს ავტორიზაციის ხელშეკრულება 450-მდე ორგანიზაციასთან აქვს გაფორმებული. მათ შორისაა სახელმწიფო სექტორი, ნოტარიუსები, ბანკები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, იურიდიული და საამზომველო კომპანიები, უძრავი ქონების სააგენტოები და სხვ. სააგენტოს სერვისების მომხმარებელთა 40%-ზე მეტი კი სწორედ ავტორიზებული პირების მომსახურებით სარგებლობს.