ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
დისტანციური სერვისები

 

უძრავი ქონების რეესტრი

უძრავი  ქონების ამონაწერის განახლება
უძრავი ქონების რეესტრში განცხადების ძებნა
უძრავი ქონების ტექნიკური ხარვეზის შესწორება
საკადასტრო გეგმის მომზადება
იპოთეკის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
იპოთეკის წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
იპოთეკის ცვლილება რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
იპოთეკის შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
აღნაგობის უფლებაზე იპოთეკის უფლების  შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
აღნაგობის უფლებაზე იპოთეკის უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
აღნაგობის უფლებაზე იპოთეკის უფლების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
 საკუთრების უფლების შემდგომი რეგისტრაცია
გარიგების რეგისტრაცია ვალდებულებით
გაცვლის საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
იურიდიული პირის ლიკვიდაციის საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
იურიდიული პირის რეორგანიზაციის საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
იურიდიული პირის საწესდებო კაპიტალში შენატანის დაბრუნების საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
იურიდიული პირის საწესდებო კაპიტალში შეტანის საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
მემკვიდრეობის საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
ნასყიდობა გადახდის განვადებით
ნასყიდობა გადახდის განვადებით და ვალდებულებით
ნასყიდობა გამოსყიდვის უფლებით
ნასყიდობის და იპოთეკის ერთიანი ხელშეკრულების საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია
პირდაპირი მიყიდვის ფორმით სიმბოლურ ფასად  პრივატიზების საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
საკუთრების უფლების რეგისტრაცია გარიგების საფუძველზე უძრავ ნივთზე
საკუთრების უფლების რეგისტრაცია სახელმწიფოს მიერ პრივატიზებულ ქონებაზე
ჩუქების საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
 საკუთრების უფლების პირველადი რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის საკუთრების უფლების რეგისტრაცია
ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობის საკუთრების უფლების რეგისტრაცია
მართლმადიდებელი ეკლესიის საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
საკუთრების უფლების რეგისტრაცია ბინაზე/ერთეულზე
ყოფილი კოოპერატივის უფლებამონაცვლე ამხანაგობის საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
ამონაწერის და საკადასტრო გეგმის  მომზადება
ამონაწერის და საკადასტრო გეგმის მომზადება უძრავ ნივთზე
მიწის ერთიანი ამონაწერის მომზადება უძრავ ნივთზე
იჯარა/ქვეიჯარა
იჯარის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
იჯარის უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
იჯარის უფლების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
ქვეიჯარის უფლების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
ქვეიჯარის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
ქვეიჯარის უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
საკუთრების უფლების ქირავნობა/ქვექირავნობა რეგისტრაცია
ქვექირავნობის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
ქვექირავნობის უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
ქვექირავნობის უფლების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
ქირავნობის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
ქირავნობის უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
ქირავნობის უფლების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
საკუთრების უფლების ცვლილების/ფორმირების რეგისტრაცია
მიწის ნაკვეთის მიზნობრივი დანიშნულების ცვლილების რეგისტრაცია
რეგისტრირებულ მონაცემებში უფლების სუბიექტისა და ობიექტის საიდენტიფიკაციო მონაცემების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის კატეგორიის ცვლილება
უძრავ ნივთზე რეგისტრირებულ უფლებაში ცვლილების რეგისტრაცია
უძრავი ნივთების გაერთიანების საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
უძრავი ნივთის დაყოფის საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
მშენებარე უძრავი ნივთების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
ამხანაგობის წევრის/წევრების საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
 საკუთრების უფლების რეგისტრაცია მშენებარე მრავალბინიან/მრავალერთეულიან უძრავ ნივთზე   (განშლა)
 საკუთრების უფლების რეგისტრაცია მშენებარე ინდივიდუალურ უძრავ ნივთზე
 საკუთრების უფლების რეგისტრაცია მშენებარე ბინაზე/ერთეულზე
საკუთრების უფლების რეგისტრაცია მშენებარე ინდივიდუალურ უძრავ ნივთებზე (პირველადი განშლა)
ექსპლუატაციაში მიღება
მშენებარე უძრავ ნივთზე რეგისტრირებულ უფლებაში ცვლილების რეგისტრაცია (პროექტის კორექტირება)
საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული ვალდებულები უძრავ ქონებაზე
საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული ვალდებულების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული ვალდებულების ცვლილების  რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული ვალდებულების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაცია
მიწის ნაკვეთზე უფლებათა სპორადული რეგისტრაცია
მიწის ნაკვეთზე უფლებათა ცვლილების რეგისტრაცია (რეგისტრაციის გაუქმება)
მიწის ნაკვეთზე უფლებათა ცვლილების სპორადული რეგისტრაცია
მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაცია
მიწის ნაკვეთზე უფლებათა სპორადული რეგისტრაცია
მიწის ნაკვეთზე უფლებათა ცვლილების რეგისტრაცია (რეგისტრაციის გაუქმება)
მიწის ნაკვეთზე უფლებათა ცვლილების სპორადული რეგისტრაცია
სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია
აღნაგობა
 აღნაგობის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
 აღნაგობის უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
 აღნაგობის უფლების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
თხოვება/ლიზინგის უფლების წარმოშობა უძრავ ნივთზე
 თხოვების უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
 თხოვების უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
 თხოვების უფლების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
 ლიზინგის შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
 ლიზინგის ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
 ლიზინგის წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
უფლების წინასწარი რეგისტრაცია
 უფლების წინასწარი რეგისტრაციის შეწყვეტა უძრავ ნივთზე
 უფლების წინასწარი რეგისტრაციის ცვლილება უძრავ ნივთზე
 უფლების წინასწარი რეგისტრაციის წარმოშობა უძრავ ნივთზე
უზუფრუქტი
 უზუფრუქტის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
 უზუფრუქტის უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
 უზუფრუქტის უფლების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
სერვიტუტი
 სერვიტუტის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
 სერვიტუტის უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
 სერვიტუტის უფლების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
უძრავი ქონების ხაზობრივი ნაგებობის რეგისტრაცია
 საკუთრების უფლების გაუქმება ხაზობრივ ნაგებობაზე
 საკუთრების უფლების რეგისტრაცია ხაზობრივ ნაგებობაზე
 ხაზობრივი ნაგებობების გაერთიანების საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია
 ხაზობრივი ნაგებობის დაყოფის საფუძველზე საკუთრების უფლების  რეგისტრაცია
 ხაზობრივი ნაგებობის რეგისტრირებულ უფლებაში ცვლილების რეგისტრაცია
აღსრულება/სასამართლოს აქტის საფუძველზე უფლების რეგისტარცია
იძულებითი აღსრულება
რეგისტრაციის გაუქმება
რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედების განახლება
რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედების შეჩერება
სასამართლო (საარბიტრაჟო) აქტის საფუძველზე უფლების რეგისტრაცია
ტექნიკური ხარვეზის გასწორება
სახელმწიფო სუბსიდირების პროექტის ფარგლებში ტექნიკური ხარვეზის შესწორება
სისტემური რეგისტრაციის ჩანაწერებში ტექნიკური ხარვეზის შესწორება
საქორწინო ხელშეკრულება
საქორწინო ხელშეკრულების საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
საქორწინო ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
საქორწინო ხელშეკრულების ცვლილების საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე