ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
საფასური და ვადები

 

მომსახურების სახე

ვადა

საფასური

საფასური გადაიხდება

საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის წარმოშობის რეგისტრაცია

3 სამუშაო დღე

20 ლარი

ერთეული ნივთისა და არამატერიალური ქონებრივი სიკეთის მიხედვით

საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის ცვლილების რეგისტრაცია

3 სამუშაო დღე

20 ლარი

ერთეული ნივთისა და არამატერიალური ქონებრივი სიკეთის მიხედვით

საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის შეწყვეტის რეგისტრაცია

3 სამუშაო დღე

საფასურის გადახდისაგან გათავისუფლებულია

X

რეგისტრირებულ მონაცემებში უფლების სუბიექტისა და ობიექტის საიდენტიფიკაციო მონაცემების ცვლილების რეგისტრაცია

4 სამუშაო დღე

საფასურის გადახდისაგან გათავისუფლებულია

X

1 სამუშაო დღე

30 ლარი

განცხადების შეტანის დღეს

50 ლარი

საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის ცნობის მომზადება

1 სამუშაო დღე

 

7 ლარი

 

X

საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის რეესტრიდან ინფორმაციის მომზადება

4 სამუშაო დღე

10 ლარი

ერთეული ნივთისა და არამატერიალური ქონებრივი სიკეთის მიხედვით

1 სამუშაო დღე

20 ლარი

განცხადების შეტანის დღე

30 ლარი

არქივში დაცული საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის დოკუმენტების ასლების მომზადება

4 სამუშაო დღე

1 გვერდი - 0,50 ლარი

განცხადების შეტანის დღე

5 ლარი + 1 გვერდი 0,50 ლარი

მომსახურების სახე

ვადა

საფასური

საფასური გადაიხდება

საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის წარმოშობის რეგისტრაცია

3 სამუშაო დღე

საფასურის გადახდისაგან გათავისუფლებულია

საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის ცვლილების რეგისტრაცია

3 სამუშაო დღე

საფასურის გადახდისაგან გათავისუფლებულია

საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის შეწყვეტის რეგისტრაცია

3 სამუშაო დღე

საფასურის გადახდისაგან გათავისუფლებულია

საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის რეესტრიდან ინფორმაციის მომზადება

4 სამუშაო დღე

10 ლარი

ერთეული ნივთისა და არამატერიალური ქონებრივი სიკეთის მიხედვით

1 სამუშაო დღე

20 ლარი

 

განცხადების შეტანის დღე

30 ლარი

 

არქივში დაცული საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის დოკუმენტების ასლების მომზადება

4 სამუშაო დღე

1 გვერდი - 0,50 ლარი

 X 

 

 

განცხადების შეტანის დღე

5 ლარი + 1 გვერდი 0,50 ლარი