ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

პროექტის დასახელება: ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (ILMDP) მიწის ბაზრის განვითარების კომპონენტი (LMDP)
განმახორცილებელი სააგენტო: სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
ქვეყანა: საქართველო
პროექტის ნომერი: P133828

სატენდერო დოკუმენტის/კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: LMDC/NCS/SH/08
კონტრაქტის ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოები: ვედიდკარის არეალში საველე-ტექნიკური სამუშაოების განხორციელება
კონტრაქტის ხანგრძლივობა: 68 დღე

გამარჯვებული კომპანია:

დასახელება: სს “ინფოლენდ ჯორჯია”
ტენდერის გახსნისას ამოკითხული სატენდერო წინადადების ფასი: 122,500.00 ლარი
სატენდერო წინადადების საბოლოო კორექტირებული ფასი: 122,500.00 ლარი
საკონტრაქტო ღირებულება: 122,500.00 ლარი

 

Contract Award Notification 

Project Name: Irrigation and Land Market Development Project (ILMDP) – Land Market Development Component

The project implementing Agency: LEPL NATIONAL AGENCY OF PUBLIC REGISTRY OF GEORGIA (NAPR)

Country: Georgia

Project Number: P133828

 

Bid/Contract Reference No: LMDC/NCS/SH/08

Scope of Contract: Vedidkari Land Registration Services – Technical Fieldwork

Duration of Contract: 68 Calendar Days 

 

Awarded Bidder: 

Name: JSC Infoland Georgia                                                                            

Bid price at bid opening: 122,500.00 GEL

Final Evaluated bid price: 122,500.00 GEL