ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
რეგიონული ფასილიტატორი - შუახევი

საქართველომ "მსოფლიო ბანკისგან" მიიღო კრედიტი შერჩეულ არეალებში ირიგაციის და დრენაჟის სერვისების მიწოდების გაუმჯობესებისა და მიწის რეგისტრაციის ეროვნული პროგრამისთვის წესების და პროცედურების შემუშავების მიზნით. 

ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (ILMDP) შედგება სამი კომპონენტისგან: 1. ირიგაციის და დრენაჟის განვითარების კომპონენტი; 2. მიწის ბაზრის განვითარების კომპონენტი; 3. პროექტის მართვა. პირველი კომპონენტი ხორციელდება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ, პროექტის დაგეგმვისა და მონიტორინგის განყოფილების მეშვეობით (PPMD). მეორე კომპონენტი ხორციელდება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ, სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მეშვეობით. 

მიწის ბაზრის განვითარების კომპონენტის ფარგლებში დაფინანსებულია მიწის სისტემური რეგისტრაციის საპილოტო პროექტი, რომლის მიზანია კერძო, სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების რეგისტრაცია. პროექტი განხორციელდება საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრულ 12 საპილოტო არეალზე, ხოლო პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს ერთიანი საკადასტრო ბაზის შექმნასა და საკადასტრო ხარვეზებისა და უზუსტობების აღმოფხვრას.

საპილოტო პროექტის ფარგლებში, სააგენტოს მიერ პროაქტიულად და სისტემურად მოპოვებული სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის საფუძველზე, დარეგისტრდება 12 საპილოტო არეალში მდებარე მიწის ნაკვეთები. პროექტის ფარგლებში დაგროვებული გამოცდილების საფუძველზე, შემუშავდება მიწის სისტემური რეგისტრაციის ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომელიც განსაზღვრავს მთელი ქვეყნის მასშტაბით სისტემური რეგისტრაციის განხორციელების წესებსა და პროცედურებს.

საპილოტო პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოები განხორციელდება ახალი მეთოდოლოგიის მიხედვით, რომელიც ითვალისწინებს სამ მიდგომას:

1. საველე-ტექნიკური სამუშაოებისა გახორციელებასა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადებას, ასევე უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტების ანალიზს კერძო კომპანიების მიერ; 
2. საველე-ტექნიკური სამუშაოებისა გახორციელებასა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადებას, ასევე უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტების ანალიზს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ; 
3. საველე-ტექნიკური სამუშაოებისა გახორციელებასა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადებას კერძო კომპანიის მიერ, ხოლო უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტების ანალიზს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ.

საპილოტო პროექტის ფარგლებში, საჯარო რეესტრის ეროვნული საგენტო აცხადებს 2 (ორი) ადგილობრივი რეგიონული ფასილიტატორის შერჩევას პროექტის მხარდასაჭერად შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევში.

სამუშაოს აღწერილობა და ფუნქციები:

რეგიონული ფასილიტატორები:

** ხელს უწყობს სისტემური რეგისტრაციის პროცესს და ამყარებს კომუნიკაციას ადგილობრივ მოსახლეობასთან და მუნიციპალიტეტთან; 
** უზრუნველყოფს სოციალურ მობილიზაციას, დაინტერესებული პირების საკონტაქტო ინფორმაციის მოგროვებას და მოსახლეობასთან თანამშრომლობას დადგენილი გეგმის შესაბამისად;
** მოსახლეობას აწვდის ინფორმაციას საპილოტო პროექტის მიზნების, პროცედურების და სარგებლის შესახებ; 
** ორგანიზებას უწევს საპილოტო არეალში დაგეგმილ ღონისძიებებს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურთან და სააგენტოსთან შეთანხმებით;
** მოსახლეობას აცნობს მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ აქტებს;
** ხელს უწყობს მიწის ნაკვეთების აზომვისას დოკუმენტაციის შეგროვებას;
** გამოავლენს მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებულ პრობლემებს და თანამშრომლობს ადგილობრივ მოსახლეობასა და მუნიციპალიტეტთან პროექტის მენეჯერის თანხმობის შესაბამისად;
** კოორდინაციას უწევს საჯარო გაცნობის პროცესს საპილოტო არეალში, აგროვებს და სათანადო წესით არეგისტრირებს საკადასტრო აღწერის შედეგების გადამოწმების შესახებ მოქალაქეთა განცხადებებს;
** უზრუნველყოფს მხარეებს შორის მედიაციას მათთვის სასურველი გადაწყვეტილების მისაღებად;
** გამოავლენს პრობლემულ საკითხებს და შეიმუშავებს მათი მოგვარების ერთიან პრაქტიკას;
** ამზადებს ყოველკვირეულ ანგარიშს, მათ შორის შესრულებული სამუშაოების შესახებ სტატისტიკურ მონაცემებს.

ანგარიშების წარდგენა: რეგიონული ფასილიტატორები ანგარიშებს წარუდგენენ კომპონენტის მენეჯერს.

დავალების ხანგრძლივობა: ტექნიკური დავალება მოიცავს სრულ განაკვეთს. შერჩეულ კონსულტანტთან ერთთვიანი გამოსაცდელი ვადის შემდეგ შესაძლებელია ხელშეკრულების გაგრძელება დამატებით 2 თვემდე ვადით. 

უნარები

რეგიონულ ფასილიტატორებს უნდა გააჩნდეთ შემდეგი უნარები: 

** უმაღლესი განათლება სამართლის, ბიზნესის ადმინისტრირების, საზოგადოებასთან ურთიერთობის ან/და სხვა მსგავსი მიმართულებით;
** ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან ურთიერთობის გამოცდილება;
** მიწის რეგისტრაციის კანონმდებლობისა და წესების ცოდნა;
** კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა - Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint;
** ანგარიშების მომზადების უნარი.

ენების ცოდნა:

** ქართული - სრულყოფილად;
** ინგლისური - კარგად;

დამატებითი პირობები

აპლიკანტს ნამუშევარი არ უნდა ჰქონდეს საჯარო უწყებაში/ადმინისტრაციულ ორგანოში ბოლო 6 თვის განმავლობაში.

დაინტერესებულმა კონსულტანტებმა უნდა გაითვალისწინონ მსოფლიო ბანკის 2011 წლის იანვრის, 2014 წლის ივლისში განახლებული "მსოფლიო ბანკის სესხის ამღებთა მიერ კონსულტანტების შერჩევის და დაქირავების (რეკონსტრუქციის და განვითარების საერთაშორისო ბანკის სესხების და საერთაშორისო განვითარების ასოციაციის კრედიტების და გრანტების ფარგლებში) სახელმძღვანელო პრინციპების" ("კონსულტანტების სახელმძღვანელო პრინციპები") 1.9 პარაგრაფი, რომელშიც განსაზღვრულია მსოფლიო ბანკის პოლიტიკა ინტერესთა კონფლიქტის თაობაზე. 
კონსულტანტი შერჩეული იქნება ინდივიდუალური კონსულტანტის შერჩევის მეთოდის გამოყენებით, რომელიც "კონსულტანტის სახელმძღვანელო პრინციპებშია" წარმოდგენილი.

დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ, გამოგვიგზავნოთ თქვენი რეზიუმე ელექტრონულ ფოსტაზე: lmd@napr.gov.ge და სათაურის ველში მიუთითეთ "ადგილობრივი რეგიონული ფასილიტატორი", წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენი კანდიდატურა არ განიხილება.

http://jobs.ge/179260/

 

Regional Facilitator - Shuakhevi 

Georgia has received a credit from the World Bank (WB) in order to improve delivery of irrigation and drainage services on selected areas and develop improved policies and procedures as a basis for national program of land registration. 

The Irrigation and Land Market Development Project (ILMDP) consists of the three components: Component 1 Irrigation and Drainage Improvement; Component 2 Land Market Development and Component 3 Project Management. Components 1&3 are implementing by the Ministry of Agriculture (MOA) through the Project Planning and Monitoring Division (PPMD). Component 2 is implementing by the Ministry of Justice (MOJ) through the National Agency of Public Registry (NAPR).
The Land Market Development Component will finance a Systematic Land Registration Pilot Project which aims at registration of agricultural private, state and municipal land parcels. The Pilot Project will be implemented on 12 Pilot Areas, defined by the Government of Georgia. It will facilitate the establishment of cadastral databases and correction of cadastral data inconsistencies of already registered land parcels.

Under the Pilot Project NAPR will conduct land registration in 12 pilot areas based on the registration documents obtained in a proactive and systemic manner. The lessons learned under the Pilot Project will be used as a basis for the development of the National Strategy of Systemic Land Registration and an action plan, specifying the relevant methodology and procedures for the national registration rollout.

The project activities will be performed in accordance with the new methodology which conceptualizes three different types of participation of private companies and the NAPR: 

** technical fieldwork and preparation of cadastral plans, as well as title document analysis conducted entirely by a private surveying company; 
** technical fieldwork and preparation of cadastral plans, as well as title document analysis conducted by the NAPR; and 
** technical fieldwork and preparation of cadastral plans conducted by a private surveying company, while analysis of title documents carried out by the NAPR.

The NAPR intends to hire 2 (two) Regional Facilitators under the Land Market Development Component of the ILMDP Project to work in township Shuakhevi of Shuakhevi Municipality. 

Scope of Work and Responsibilities:

The Regional Facilitators will:

** Assist the systematic registration work on pilot areas and ensure good communication with local authorities and citizens; 
** Ensure social mobilization, collection of contact details of right-holders, participation and cooperation of population in the pilot areas according to the agreed plan; 
** Provide public awareness and information on the Pilot project objectives, procedures and benefits;
** Organize events planned in the pilot areas together with Public Relations Unit of the NAPR;
** Introduce normative acts and property registration procedures to the population;
** Facilitate surveying of land plots, as well as collection of documents by the NAPR;
** Identify land-related problems through close communication with local government and residents and respond appropriately in accordance with the Project Manager`s consent;
** Coordinate public display process on pilot areas, collect requests of data verification and register them on NAPR web-based software;
** Ensure mediation process among parties and facilitate reaching solution;
** Identify problematic cases and elaborate possible solutions;
** Prepare weekly reports, including statistical data of conducted activities.

Reporting

The Regional Facilitator will report to the Component Manager.

Duration

The assignment of the Regional Facilitator is a full-time assignment. After a 1 (one) month probation period the Consultant`s contract may be extended for an additional period of up to 2 months. 

Qualifications

** Regional Facilitators shall have the following qualifications and experience: 
** Bachelor`s degree in law, Business Administration, public relations and/or related fields;
** Experience of collaboration with the local municipalities;
** Knowledge of land registration laws and procedures;
** Computer literacy - Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint;
** Reporting skills. 

Required Language Skills (spoken and written):

** Georgian - Fluent;
** English -Good.

Additional requirements

An applicant has not worked in a public agency/administrative body for the last 6 months. 

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank`s Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, January 2011, revised July 2014 ("Consultant Guidelines"), setting forth the World Bank`s policy on conflict of interest.

A Consultant will be selected in accordance with the Individual Consultant (IC) method set out in the Consultant`s Guidelines.

Interested persons can send us their CVs to the email address lmd@napr.gov.ge indicating in the subject line "Local Regional Facilitator". Otherwise your applications will not be considered.

http://jobs.ge/eng/179260/