ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დაფინანსებული პროექტი: „რუკები საქართველოს მდგრადი განვითარებისთვის“

განმახორციელებელი: ნორვეგიის კარტოგრაფიის ორგანო (STATENS KARTVERK)

(იანვარი, 2018 წ. - დეკემბერი, 2019 წ).

პროექტის მიზანი: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოსთვის უახლესი რუკების შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს საკუთრების რეგისტრაციას და მათი სხვადასხვა  მიზნით გამოყენებას ცენტრალური და ადგილობრივი მთავრობისა და კერძო სექტორის მიერ. ზემოაღნიშნული პროექტი ხელს შეუწყობს საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებას, სიღარიბის შემცირებასა და ელექტრონულ მმართველობას.

პროექტის ბიუჯეტი: 25 550 000 ნორვეგიული კრონი (NOK)

პროექტის საქმიანობა:

  • ვექტორული რუკებისთვის ტექნიკური სპეციფიკაციების, ასევე, რუკის მონაცემთა ბაზების სპეციფიკაციების მომზადება;
  • რუკების შექმნა და მათი საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოსთვის მიწოდება:
  • დაახლოებით 1.875 კვ.კმ. ურბანული არეალების, მათ შორის ქალაქების: თბილისის, ქუთაისის, ბათუმის, რუსთავის, გორის და სხვა უფრო მცირე დასახლებების, ვექტორული რუკები;
  • დაახლოებით 37.000 კვ.კმ. სასოფლო არეალების ვექტორული რუკები.
  • გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებისთვის, რუკების გამოყენების კუთხით შიდა და რეგიონული თანამშრომლობის ხელშეწყობა; ტრენინგისა და საზოგადოების ინფორმირების კამპანიების ჩატარება მომხმარებლებისა და დაინტერესებული პირებისათვის როგორც საქართველოში, ისე რეგიონის სხვა ქვეყნებში, ნორვეგიის მიერ დაფინანსებული პროექტების პარტნიორებთან ერთად.