ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დაფინანსებული პროექტი: „რუკები საქართველოს მდგრადი განვითარებისთვის“

განმახორციელებელი: ნორვეგიის კარტოგრაფიის ორგანო 

(დეკემბერი, 2017 წ. - სექტემბერი, 2021 წ).

პროექტის მიზანი: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოსთვის უახლესი რუკების შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს საკუთრების რეგისტრაციას და მათი სხვადასხვა  მიზნით გამოყენებას ცენტრალური და ადგილობრივი მთავრობისა და კერძო სექტორის მიერ. ზემოაღნიშნული პროექტი ხელს შეუწყობს საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებას, სიღარიბის შემცირებასა და ელექტრონულ მმართველობას.

პროექტის ბიუჯეტი: 25 550 000 ნორვეგიული კრონი (NOK)

პროექტის საქმიანობა: 

  • ციფრული, საბაზისო (ვექტორული) რუკებისთვის ტექნიკური სპეციფიკაციების შემუშავება,  მონაცემთა ბაზის სპეციფიკაციებთან ერთად;
  • საქართველოს ურბანული და სასოფლო არეალებისთვის  (დაახლ. 40000 კვ.კმ.) ციფრული, საბაზისო (ვექტორული) რუკების შექმნა და მათი საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოსთვის მიწოდება;
  • გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებისთვის, რუკების გამოყენების კუთხით შიდა და რეგიონული თანამშრომლობის ხელშეწყობა; ტრენინგისა და საზოგადოების ინფორმირების კამპანიების ჩატარება მომხმარებლებისა და დაინტერესებული პირებისათვის როგორც საქართველოში, ისე რეგიონის სხვა ქვეყნებში, ნორვეგიის მიერ დაფინანსებული პროექტების პარტნიორებთან ერთად;
  • აეროგადაღება, ორთოფოტოების და რელიეფის ციფრული მოდელის (DTM) შექმნა იმ არეალებისთვის (დასავლეთ საქართველოს ნაწილი), რომლებიც არ იყო გათვალისწინებული წინა ნორვეგიულ პროექტში.