ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

პროექტის დასახელება: ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (ILMDP) - კომპონენტი II პროექტის ნომერი – P133828

განმახორციელებელი სააგენტო: ს.სი.პ. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

ქვეყანა: საქართველო

პროექტის ნომერი: P133828

კოტირების/კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: LMDC/G/DC/01

კონტრაქტის  დასახელება: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოსთვის GPS როვერების მიწოდება

საქონლის მოწოდების ვადა: კონტრაქტის ხელმოწერიდან 15 სამუშაო დღე

შესაფასებელი ვალუტა: ლარი

 

ფასთა კოტირებაში მონაწილე კომპანია:

  1. შპს „ტექნო S” 

გამარჯვებული კომპანია დასახელება: შპს „ტექნო S”

მისამართი: ყაზბეგის 29ბ, ბინა 72, 0177, თბილისი საქართველო

კოტირების ამოკითხული ფასი: 113,400 ლარი

კოტირების კორექტირებული ფასი: 113,400 ლარი

საკონტრაქტო ღირებულება: 113,400 ლარი 

 

  Contract Award Notice 

Project Name: Irrigation and Land Market Development Project (ILMDP) – Component II Project Number - P133828

Implementing Authority: LEPL National Agency of Public Registry

Country: Georgia

Project Number: P133828

Quotation/Contract Number: LMDC/G/DC/01

Contract Title: Provision of GPS Rovers to the National Agency of Public Registry

Terms of delivery: 15 working days from the signature of the contract

Evaluation Currency: GEL

 

Company Participating in Quotation:

  1. Techno S LLC 

Name of the winner: „Techno S” LLC

Address: Kazbegi 29 b, App 72, 0177, Tbilisi Georgia

Declared Quotation Price: 113,400 GEL

Corrected Quotation Price: 113,400 GEL

Contract Price: 113,400 GEL