ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
საკანონმდებლო რეფორმა

საკანონმდებლო რეფორმის პირველი ეტაპი უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის პროცესის მოწესრიგებით დაიწყო. ერთ საკანონდებლო აქტში მოექცა სარეგისტრაციო წარმოების მარეგულირებელი სამართლებრივი ნორმები. რეფორმის მიზანი იყო პროცესის გამარტივება სარეგისტრაციო ვადების შემცირებისა და მომსახურების ოპტიმალური საფასურის დაწესების გზით.  

საკანონმდებლო რეფორმა ფეხდაფეხ მისდევდა და ნორმატიულ საფუძველს უქმნიდა ტექნოლიგიურ პროგრესს, ასევე მოქალაქესა და სააგენტოს შორის ურთიერთობის უშუალობისა და სიმარტივის პრინციპს. 

მოგვიანებით, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ფუნქციების ზრდ