ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
ხედვა / მისია / ღირებულებები

ხედვა

საჯარო მმართველობის საუკეთესო მოდელი ციფრულ ეპოქაში

მისია

ქონების და ბიზნესის რეგისტრაციის სისტემის, სივრცითი ინფორმაციის ინფრასტრუქტურის განვითარება და მართვა

ღირებულებები

სააგენტოს, როგორც კორპორატიული ინსტიტუციის სტრატეგიულ ჩარჩოებში მოქცეულია ფუნდამენტური ღირებულებები:

  •  ღიაობა და გამჭვირვალობა

ჩვენი რეპუტაცია ღიაობასა და გამჭვირვალობას ეფუძნება...

  •  განვითარება და მდგრადობა

მოძრაობა განვითარებაა და განვითარება არაა ერთჯერადი მიზანი...

  •  კრეატიულობა და ინოვაცია

ვეძებთ და ვახორციელებთ ორიგინალურ იდეებს...

 

სტრატეგიული გეგმა 2015-2017